พัฒนาอุปกรณ์เพื่อการผลิตตัวตรวจวัดปริมาณรังสีชนิดเปลี่ยนสี

Publish Year International Journal 1
2019 exPathcharanan Tuanghirunwimol, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of radiation imaging system for nutrient distribution in sapling", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 1-5