การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและผลกระทบต่อสุขภาพวัวบ้านในพื้นที่ชายขอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีกขาดของท่อปัสสาวะและการรั่วไหลภายหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเอเชียเพศเมีย (Elephas maximus): รายงานสัตว์ป่วย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 325-329
2015 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exCharoenphan, Patara, exBoonyasart, Benjamas, exManeewan, Nattha, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Genetic Variant of Elephant Endotheliotropic Herpesvirus Detected from Captive Asian Elephants (Elephas maximus) in Thailand from 2007 to 2013", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 73-79
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exOrasa Phraluk, exNeeranoot Detcharoenyos, exNawakun Krobnoparat, exPimsiri Ngow-watana, exSuchanan Chotirat, exApichaya SUDSUKH, exSakon Noimoon, exSupalak Kiatsomboon, exAmpika THONGPHAKDEE, exTakeshige Otoi, "Quality of Frozen-Thawed Spermatozoa in an Asian Elephant (Elephas maximus) Collected after the Musth Period: Short Communication", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 71-78
Publish Year International Conference 9
2021 exยุติธรรม มีกลิ่น, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การใช้พื้นที่อาศัยและกิจกรรมในรอบวันของหมีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exKaruna Phoomwittaya, exKirati Mongkonmarn, exThan Suchittanonrata, exTippawan Puisuwan, exWasinee Thepapichaikul, exOrasa Phraluk, exApichaya SUDSUKH, exPornchai Sanyathitiseree, exWarawidh Wajjwalku, "The Study of Fecal Cortisol Metabolites between wild, Trekking and non-Trekking Elephants in Kanchanaburi Province, Thailand", 8 th Asian Society of Conservation Medicine meeting, Myanmar 2015, 15 - 19 ตุลาคม 2015, Yangon สหภาพพม่า
2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant reproduction study: perspective", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, Bangkok
2015 exSakhon Noimoon, exChainarong Punkong, exAmpika THONGPHAKDEE, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Estrous Cycle of Asian Elephant (Elephas maximus) for Artificial Insemination in Khao Kheaw Open Zoo, Thailand", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015
2015 exPakpong Sangvisase, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant semen Freezing and Thawing: Review", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015
2015 exDaraka Tongthainan, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Extenders Used for Preservations of Asian Elephant (Elephas maximus) Semen: Review", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015
2015 exPetthisak Sombutputorn, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant Semen Collection: Review", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, exBoripat Siriaaroonrat, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, "Elephant-human tuberculosis management under the concept of “Thailand One Health”", The 3 rd Sapporo Summer Seminar for One Health, 16 - 17 กันยายน 2015, Sapporo, Hokaido ญี่ปุ่น
2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, exSittidet Mahasawangkul, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, exNongnid Kaolim, exManakorn Sukmak, "The genetic structure of domestic Asian elephant across Thailand", 8 th Asian Society of Conservation Medicine Meeting, Myanmar 2015, 15 - 19 ตุลาคม 2015, Yangon สหภาพพม่า