การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและผลกระทบต่อสุขภาพวัวบ้านในพื้นที่ชายขอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ