การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 2
2021 exWorrapanPhumanee, exRobert STEINMETZ, exRungnapa Phoonjampa, exThawatchai Bejraburnin, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTommaso Savini, "Coexistence of large carnivore species in relation to their major prey in Thailand", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า e01930-1-12
2014 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพและการแพร่กระจายของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กในประเทศไทย", Small carnivore conservation, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 96-136
Publish Year National Conference 3
2017 exจริยา สิงหะ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมในรอบวันและการกินอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ (Macaca assamensis) ในอุทยานแหํงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมระดับชาติ northern วิจัย ครั้งที่ 3, 26 พฤษภาคม 2017, ตาก ประเทศไทย
2015 exกิตติวรา ศิริภัทรนุกุล, exสตรีฟเวน แพ็กเลีย, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exสุชัย หรดี, "ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จากกล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558, 22 เมษายน - 22 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย", สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 35, 18 - 19 ธันวาคม 2014, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย