การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพและการแพร่กระจายของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กในประเทศไทย", Small carnivore conservation, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 96-136
Publish Year National Conference 3
2017 exจริยา สิงหะ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมในรอบวันและการกินอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ (Macaca assamensis) ในอุทยานแหํงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมระดับชาติ northern วิจัย ครั้งที่ 3, 26 พฤษภาคม 2017, ตาก ประเทศไทย
2015 exกิตติวรา ศิริภัทรนุกุล , exสตรีฟเวน แพ็กเลีย, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exสุชัย หรดี, "ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จากกล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558, 22 เมษายน - 22 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย", สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 35, 18 - 19 ธันวาคม 2014, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย