การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2021 exRattanawat Chaiyarat, exSuphat Prasopsin, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Food and nutrition of Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) at the edge of Khao Yai National Park, Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3281-1-11
2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exMaikaew, Aumaporn, exTipkantha, Wanlaya, exThongthainan, Daraka, exIncome, Nicharee, exLorsunyaluck, Benjapol, exSunyathitiseree, Pornchai), exSiriaroonrat, Boripat, exKamolnoranarth, Sumate, "การวางยาสลบดว้ ย etorphine hydrochloride ร่วมกับ azaperone และคงการสลบดว้ ย isoflurane inhalation เพื่อส่องกล้อง endoscope ตรวจหลอดอาหารและกระเพาะช้างเอเชีย (Elephas maximus): รายงานสัตว์ป่วย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 657-663
Publish Year National Journal 8
2019 exพิชฎารัตน์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับช้างป่า รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-12
2016 exนางสาวยุวลักษณ์ ชนะชัย, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 1-10
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนายวิทยา เทือกเถาว์, "ความชุกชุมและการใช้พื้นที่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 71-79
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกิติวรา ศิริภัทรนุกุล, exนายสุชัย หรดี, "การศึกษาความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมมรัตนโกสินทร์โดยกล้องดักถ่ายภาพ", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 91-100
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, "ชนิดเหยื่อ และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 101-110
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, "ประชากร และการใช้พื้นที่อาศัยของควายป่า (Bubalus bubalis Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 111-118
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐธิดา สิทธิรัตน์, "นิเวศวิทยาของกวางป่า (Cervus unicolor Kerr, 1792) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 119-126
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกิติวรา ศิริภัทรนุกุล, "ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้ถิ่นที่อาศัย ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 127-140
Publish Year National Conference 5
2016 exณัฐสิริกานต์ อุทธจักร, exศุภกร อินทรประสิทธิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ชนิดเหยื่อและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การประชุมวิชาการป่าไม้, 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exเทวมีน เรืองสมบูรณ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากันช้างบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการป่าไม้ 2559, 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนัฏการ บุญภา, exศุภกร อินทรประสิทธิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความมากมายและการปรากฏของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", การประชุมวิชาการป่าไม้ 2559, 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศศิ สุขเสตร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของทางหลวงหมายเลข 3199 ต่อสัตว์ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ", สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 37, 15 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายวิทยา เทือกเถาว์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, "ความชุกชุมและการใช้พื้นที่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558, 24 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย