การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาสองหน้าที่

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exสิทธิสุต บำรุงสาลี, exพีรวุฒิ วธาวนิชกุล, exสุภาพร ผลิตสกุล, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, "Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalyst", Bioresource Technology, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 329-334
Publish Year National Conference 2
2014 exนางสาวนันทนา คชาบาล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ เพื่อใช้ในการผลิตเมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนวพล กาญจนสุนทร, exชลัยรัตน์ อัครพัฒน์ถาวร, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์เซอร์โคเนียและซัลเฟตเซอร์โคเนีย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย