การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2017 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, ex Huisingh, D., "Integrated transdisciplinary technologies for greener and more sustainable innovations and applications of Cleaner Production in the Asia-Pacific region", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1131-1137
2016 exBusaya Chamnankid, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Ni-CeO2-ZrO2 Catalysts for Water Gas Shift Reaction: Effect of CeO2 Contents and Reduction Temperature", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 12904-12909
2015 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exทินวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, exนวพล กาญจนสุนทร, exชลัยรัตน์ อัครพัฒน์ถาวร, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu–ZnO–ZrO2/SO42 2-–ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur to zirconia ratios", Catalysis Science & Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 2347-2357
2014 exDonphai, W., exKamegawa, T., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exNueangnoraj, K., exNishihara, H., exKyotani, T., exYamashita, H., "Photocatalytic performance of TiO2-zeolite templated carbon composites in organic contaminant degradation", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2014, หน้า 25004-25007
Publish Year International Conference 1
2015 exW. Donphai, exN. Piriyawate, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "An Enhancement of Catalytic Activity of Cu-ZnO/ZrO2 in CO2 Hydrogenation using External Magnetic Field", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exนายพงษ์อมร ขุมทรัพย์, exนางสาววรรณวิไล จำรูญโรจน์, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exนายชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "แบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทนที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับ SBA-15", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย