การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ สมบัติดิน และทรัพยากรชีวภาพระหว่างพื้นที่สวนป่าโกงกางและพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ