การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2018 exMd. Kamrul Hassan, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, exSuvi Kuittinen, exAri Pappinen , "Management Practices and Aboveground Biomass Production Patterns of Rhizophora apiculata Plantation: Study from a Mangrove Area in Samut Songkram Province, Thailand", bioresources, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 7826-7850