การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคสเตร็ปโตคอคโคซิส

Publish Year International Journal 3
2020 exSukhavachana, S., inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exMassault, C., inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, exLeungnaruemitchai, A., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide association study and genomic prediction for resistance against Streptococcus agalactiae in hybrid red tilapia (Oreochromis spp.)", Aquaculture, ปีที่ 525, ฉบับที่ -, กันยายน 2020
2019 exSukhavachana, S., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, exOnming, S., exLuengnaruemitchai, A., "Heritability estimates and selection response for resistance to Streptococcus agalactiae in red tilapia Oreochromis spp.", Aquaculture, ปีที่ 502, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 384-390
2019 exSuebsong, W., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exLuengnaruemitchai, A., exJohansen, H., exRye, M., "Selection response for Streptococcus agalactiae resistance in Nile tilapia Oreochromis niloticus", Journal of Fish Diseases, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019