การศึกษากลไกการเสริมสร้างความแข็งแรงของอีพ็อกซีเรซินโดยใช้ซิลิกาที่มีอนุภาคขนาดนาโนเมตร