การประดิษฐ์และวิเคราะห์คุณลักษณะของโลหะทรานซิชันแชลโคเจไนด์ ด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวในระดับอะตอม