แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 92-104
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "Activities and Development Process of Cultural Intelligence for Undergraduate Students as perceived by Thai HR Managers", International Conference on Recent Advances in Business, Economics, Social Sciences and Humanities, 20 - 21 ตุลาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น