การพัฒนาแนวทางการสร้างศักยภาพของการวิจัยของครูโดยบูรณาการแนวคิดการสร้างศักยภาพการวิจัยร่วมกับหลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างศักยภาพการวิจัยของครูในชุมชนวิชาชีพเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 61-69
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Guidelines of Research Capacity Building in Science Teacher Network Professional Community", The 1st International Conference on Human and Community Resource Development, 25 - 26 พฤษภาคม 2016, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย