การศึกษาคุณสมบัติทางทฤษฎีของโครงสร้างพื้นฐานและสมบัติทางแสงของแกรฟีนหนึ่งถึงหลายชั้น

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบของรูปทรงและขอบต่อค่าแบนด์แกปในแกรฟีนควอนตัมดอท", Integrated ferroelectrics, ปีที่ 175, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2016, หน้า 211-219
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของจุดบกพร่องต่อค่าพลังงานแบนด์แกปโดยวิธีไทด์บายดิ่ง", EMN Meeting on Quantum, 8 - 11 เมษายน 2016, ภูเก็ต อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบค่าพลังแบนด์แกปเนื่องจากขอบและขนาดโดยวิธีไทด์บายดิ่ง", 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015), 17 - 21 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย