ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่ลุ่มที่มีพัฒนาการแตกต่างกันในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย