การศึกษาลักษณะของคอนจูเกตเมแทบอไลต์ของไพรีนในเม่นแคระ