การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-Pd core-shell บนตัวรองรับกราฟีนที่มีหมู่ฟังก์ชั้นด้วยอิทธิพลของหมู่ฟังก์ชั่น