การศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟ และมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ