การส่งผ่านเชิงควอนตัมในรอยต่อนาโนอิเล็กทรอนิกส์ของแกรฟีนสองชั้นและซิลิซีน

Publish Year International Journal 4
2015 exอัศนัย สุวรรณวรางกูร, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Giant tunneling electroresistance in ferroelectric-gatedsilicene junction", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 374, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 479-483
2015 exAssanai Suwanvarangkoon, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, exI Ming Tang, exRassmidara Hoonsawat, "Virtual Andreev Reflection in Topological Insulator-Based Ferromagnet/Insulator/Superconductor", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 41-51
2015 exPrarokijjak, Worasak, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Electron with arbitrary pseudo-spins in multilayer graphene", CHINESE PHYSICS B, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015
2014 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Control of resonant frequency by currents in graphene: Effect of Dirac field on deflection", Journal of Applied Physics, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, กันยายน - พฤศจิกายน 2014, หน้า 113701-1-113701-5