การศึกษาพลังงานในการเกิดความบกพร่องผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลของความหนาแน่นแบบไฮบริด

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์, exDabsamut, K, exProf. Walter Lambrecht, "First-principles study of point defects in LiGaO2", Journal of Applied Physics, ปีที่ 126, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2019, หน้า 15570