การออกแบบและปรับปรุงแถบช่องว่างพลังงานของเพอรอฟสไกต์ออกไซด์เพื่อการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: ทฤษฎีและการคำนวณ