การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของยีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสืบพันธ์ในปลาดุกอุยดิพลอยด์และทริพลอยด์

Publish Year International Journal 2
2017 exนายสาธิต ฉัตรชัยพันธ์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exJin-Hyoung Kim, exRobert H. Devlin, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "De Novo Transcriptome Characterization and Growth-RelatedGene Expression Profiling of Diploid and Triploid BigheadCatfish (Clarias macrocephalus G?nther, 1864)", Marine Biotechnology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 36-48
2016 exนายสาธิต ฉัตรชัยพันธ์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Effects of strains on growth performances of triploid bighead catfish, Clarias macrocephalus G?nther, 1864", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 299-305
Publish Year International Conference 1
2015 exChatchaiphan S., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "ผลของสายพันธุ์ต่อลักษณะการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยทริพลอยด์", International Symposium on Genetics in Aquaculture XII, 21 - 27 มิถุนายน 2015, Santiago de Compostela ราชอาณาจักรสเปน