การเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเส้นทางการกระจายความช่วยเหลือเพื่อรองรับกับอุทกภัย

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, exดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์, "A COMPARISON OF PARALLEL BRANCH AND BOUND ALGORITHMS FOR LOCATION-TRANSPORTATION PROBLEMS IN HUMANITARIAN RELIEF", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 33, พฤษภาคม 2017, หน้า 38-44
2015 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "An Exact Algorithm for Location-Transportation Problems in Humanitarian Relief", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 785-789
2015 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.สุริยา นัฎสุภัคพงศ์, "Applications of Parallel Computing for Facility Location-Transportation Problems for Disaster Response", Journal of Computer Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2015, หน้า 612-620
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, exดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์, "A COMPARISON OF PARALLEL BRANCH AND BOUND ALGORITHMS FOR LOCATION-TRANSPORTATION PROBLEMS IN HUMANITARIAN RELIEF", Second International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE 2016), 21 - 23 พฤศจิกายน 2016, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2015 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "An Exact Algorithm for Location–Transportation Problems in Humanitarian Relief", ICIEMS 2015: XIII International Conference on Industrial Engineering and Management Sciences, 29 - 30 มีนาคม 2015, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 4
2014 exนส.วัชราภรณ์ ปรีชาวินิจกุล, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการปิดผนึกเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำ ปี 2557, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2014 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, exพร้อม หิรัญวิวัฒน์กุล, "การเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบรถของเล่นเด็ก", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557, 6 - 8 สิงหาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, exนรินทร์ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์, "การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียจากการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556, 12 กันยายน 2013, นครราชสีมา ประเทศไทย
2013 exนส. หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผลิตภัณฑ์เดียวที่มีข้อจำกัดด้านเครื่องจักรโดยใช้วิธีการอบอ่อนจำลอง", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ.2556, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย