การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinone โดยใช้ปฏิกิริยา One-pot Three-components Reaction เพื่อใช้ในการรักษาโรคผิวหนังในสุนัข

Publish Year National Journal 1
2015 exรณภัทร สำเภา, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Coagulase-positive Staphylococcus ที่ดื้อต่อยาในกลุ่มเมทธิซิลินที่แยกจากสุนัขที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Duplex PCR", สัตวแพทย์มหานคร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 111-118
Publish Year International Conference 2
2016 exณัฐศิมา นวมมี, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the reaction conditions mediated synthesis of 4-thiazolidinone derivatives by one-pot three-component reaction", Pure and Applied Chemistry International Conference 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Brucella melitensis isolation and identification from organs of meat goats", ICVS 39, 16 - 18 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย