นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่สำหรับวัสดุมุงหลังคาอย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2016 exณัฐศรันย์ อุทัยภาณุมาศ , inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้หลังคาไม้ไผ่แบบคว่ำหงายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น", เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 14 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย