การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์เพื่อเพิ่มค่าการเลือกผลิตภัณฑ์ช่วงน้ำมันเบนซิน ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปช์