การพัฒนาเครื่องต้นแบบอเนกประสงค์ของการเลี้ยงสาหร่ายแบบท่อ แนวตั้ง

Publish Year International Journal 2
2018 exVarit Kunopagarnwong1,, exWisarut Manasthammakul2,, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "A Study of Dispersed Phenomena on Rushton and RushtonV-CUT", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 225-237
2015 exWimonmas Masomboon, exThanita Sonthisawate, exPirawat Thongjun, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Design of a Stacked-layer Tubular Photobioreactor for Microalgae Cultivation", KMUTNB Int J Appl Sci Technol, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 179-184