การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและหาความจำเพาะของรูปแบบดีเอ็นเอในแมวไทยเปรียบเทียบกับแมวพันธุ์ต่างประเทศในการสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมแมวเพื่อประโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exนราธิป วรวัฒนธรรม, "การเก็บเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มเพื่อเป็นแหล่งในการเก็บดีเอ็นเอในสัตว์ตระกูลแมว", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 455-460
Publish Year National Journal 2
2019 exกรรณธพรรณ อุบลรัตน์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity and inbreeding situation of Korat and Siamese cats based on microsatellite markers", Veterinary Integrative Sciences , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 51-64
2019 exกรรณธพรรณ อุบลรัตน์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์ของแมวในทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจพิสูจน์พ่อแม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแมวบ้าน เสือโคร่ง และเสือลายเมฆ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 69-87
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรุตะ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "WHISKERS AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF GENOMIC DNA IN CAPTIVE FELIDS", International Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAAS) 2018 International Congress , 12 - 14 ตุลาคม 2018, Kuching, Sarawak มาเลเซีย
2014 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exKavil Nanklang, exKaikanoke Sirinarumitr, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exNarathip Vorawattanatham, "Effect of Genomic DNA Heterozygosity on Semen Quality in Captive Tigers and Fishing Cats", The 107th Meeting of the Society for Reproduction and Development , 21 - 24 สิงหาคม 2014, Obihiro ญี่ปุ่น