นิเวศวิทยาระดับประชากรของหอยลาย (Paphia undulata (Born, 1778)) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน