การศึกษาผลของการเสริมกลีเซอรอลต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและสุขภาพของแม่โคนมในระยะเปลี่ยนผ่าน