พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีสมบัติแม่เหล็ก สำหรับการวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอล