การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียจากลำไส้ปลวก

Publish Year International Journal 2
2019 exUtami, YD, exKuwahara, H, exIgai, K, exMurakami, T, exSugaya, K, exMorikawa, T, exNagura, Y, exYuki, M, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInoue, T, exKihara, K, exLo, N, exYamada, A, exOhkuma, M, exHongoh, Y, "Genome analyses of uncultured TG2/ZB3 bacteria in 'Margulisbacteria' specifically attached to ectosymbiotic spirochetes of protists in the termite gut", ISME JOURNAL, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 455-467
2018 exUtami, YD, exKuwahara, H, exMurakami, T, exMorikawa, T, exSugaya, K, exKihara, K, exYuki, M, exLo, N, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasin, S, exBoonriam, W, exInoue, T, exYamadai, A, exOhkuma, M, exHongoh, Y, "Phylogenetic Diversity and Single-Cell Genome Analysis of "Melainabacteria", a Non-Photosynthetic Cyanobacterial Group, in the Termite Gut", MICROBES AND ENVIRONMENTS, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 50-57
Publish Year International Conference 1
2016 exJira Sakolvaree, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of cellulase producing bacteria from the gut of a high termite, Termes propinquus", The 5th Burapha University International Conference 2016, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย