การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียจากลำไส้ปลวก