ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, exDing Jun, "Effect of Aluminum-Doping on the Photoluminescence of ZnO Nanorods", Advanced Science, Engineering and Medicine, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 216-222