การพัฒนาเทคนิคตรวจวัดการเจริญเติบโตและสภาวะเครียดของมันสำปะหลังแบบไม่ทำลายเพื่อการจัดการแบบแม่นยำ

Publish Year International Journal 1
2017 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Low-cost Sensor for Measuring and Mapping Chlorophyll Content in Cassava Leaves", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 183-190
Publish Year National Conference 1
2015 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระดับคลอโรฟิลล์ในใบมันสำปะหลังด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดสี", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย