การดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนโดยไคโตซานและไคโตซานที่มีการเชื่อมโยง

Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวขนิษฐา ทองมาก, exนางสาวสุรีรัตน์ นามวงศ์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูดซับไอออนตะกั่ว(II) แคดเมียม(II) และทองแดง(II) ไอออนด้วยเม็ดไคโตซานและไคโตซานที่มีการเชื่อมโยงและดัดแปลงโครงสร้าง", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย