สมบัติการต้านออกซิเดชัน สมบัติการต้านจุลินทรีย์และสมบัติการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงที่สกัดด้วยเอธานอลและน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Publish Year International Journal 1
2018 exVipavee Cherdvorapong, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial activities of green mango peel extracts and its application in fish fillet", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 46-50
Publish Year National Conference 1
2015 exวิภาวี เชิดวรพงศ์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและการสกัดเปลือกมะม่วงเขียวต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย