การศึกษาโปรตีนแคลโมดูลินต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exPanjana Sengprasert, "Identification of Calmodulin-binding protiens involved in immune response in hemocyte of the black tiger shrimp, Penaeus monodon", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย