การใช้โดโลไมต์ ถ่านแกลบไบโอชา และวิธีการทำนาที่ประสบความสำเร็จ ในการปรับปรุงสมบัติของดินเปรี้ยวจัดอย่างเหมาะสม เพื่อการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและยั่งยืน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์, "เคมีของกระบวนการแกล้งดินเปรี้ยวจัด", วารสารดินและปุ๋ย 5 ธันวาคม 2557 ฉบับพิเศษ จดหมายเหตุวันดินโลก (ฉบับที่ 2), ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 179-192
Publish Year National Conference 2
2016 exน.ส. อัจจิมา ควรสงวน, exผศ. ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, exDr. Gautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปูนและถ่านแกลบไบโอชาร์ต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก แมงกานีส และอะลูมินัมในดินนากรดจัด", งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 “นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก” (Agricultural Innovation for Global Value Chain), 2 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอัจจิมา ควรสงวน, exภีรพร แซ่เล้า, exผศ. ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, exDr. Gautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปูนและถ่านแกลบไบโอชาร์ต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสในดินและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินกรดจัด: กรณีศึกษาชุดดินมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี", งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย