การเจือไนโตรเจนในสตรอนเทียมไททาเนตเพื่อเพิ่มกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: การศึกษาเชิงทฤษฎีและคำนวณ

Publish Year International Journal 4
2014 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWatcharatharapong, T., exFongkaew, I., exDu, M.H., exSingh, D.J., exLimpijumnong, S., "Identification of oxygen defects in CdTe revisited: First-principles study", Journal of Applied Physics, ปีที่ 115, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2014
2014 exมณีรันต์ โชติสวัสดิ์, exกนกนันท์ สารสมัคร, exปิติพร ถนอมงาม, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "First-principles Study of Antisite Defects in Orthorhombic PbZrO3", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 156, ฉบับที่ 1, กันยายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 86-92
2014 exนิรวิตร ปาลกวงศ์, exจารุ จุติมุสิก, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสาโรช รุจิรวรรธิ์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, "Effects of Mg Local Structure on Mg K- edge XANES Spectra of MgxZn1-xO Alloy: AFirst-principles Study", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 156, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 72-78
2014 exHua Xu, exShuxin Ouyang, exLequan Liu, inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exNaoto Umezawa, exJinhua Ye, "Recent advances in TiO2-based photocatalysis", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 2, ฉบับที่ 32, กรกฎาคม 2014, หน้า 12642-12661