การศึกษาผลการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวเส้นใยเซลลูโลสเพื่อประสิทธิภาพในการนำไปใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ