เทคนิคใหม่ของการสกัดด้วยวัฎภาคของแข็งขนาดเล็กของสารประกอบทาเลตจากน้ำเสียและการประเมินเพื่อการนำไปใช้จริงในทางปฎิบัติ

Publish Year International Journal 1
2015 exSirirak Jariyaphinyo, exSiriporn Larpkiattaworn, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Pyrolysis of Jatropha Cake with Different Catalysts Using PY-GC/MS", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 201-205
Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวศิริรักษ์ จริยภิญโญ, exนางสาวศนิพร จั่นจตุรพันธ์, exดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Comparison between Offline- and Online-pyrolysis of Jatropha Cake with Zeolite", 10th Biomass-Asia Workshop , 5 - 6 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exคมสันต์ ขวัญเมือง, exขนิษฐา ศรีสุขสวัสดิ์, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Novel solid-phase microextraction coupled with LC-MS determination of tetracycline from waste water", Proceedings Pure and Applied Chemistry International Conference 2014, 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exพัชรา ขาวหมดจด, exพีรพงษ์ สุนทรเดชะ, exแฟร์ดาซ์ มาเหล็ม, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "PHTHALATES DETERMINATION BY USING MONOLITHIC ADSORBENT", Proceedings Pure and Applied Chemistry International Conference 2014, 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย