การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดสอบสมบัติวัสดุสำหรับการทำนายอายุความล้าของชิ้นส่วนยาง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exNuchanat Na-Ranong, "Effect of Weldline on Fatigue Life of Natural Rubber Parts", Energy Procedia, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 532-538
Publish Year International Conference 2
2013 exChookaew, W., exMingbunjurdsuk, J., exJittham, P., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Development of hyperelastic model for weldlines containing natural rubber molded part", 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures, MFMS 2013, 14 กรกฎาคม 2013
2013 exWatcharapong Chookaewa, exChitchat Dokrak, exNuchanat Na-Ranong, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Weldline on Fatigue Life of Natural Rubber Parts", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 18 - 21 ธันวาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย