การเตรียม คุณลักษณะและสมบัติของเส้นใยไผ่ธรรมชาติเพื่อการใช้ในสิ่งทอ