ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์จากเซลลูโลสที่ผ่านการอิมเพรคเนชั่นด้วย ไคโตซาน

Publish Year International Journal 1
2012 exนางสาวปองขวัญ เก๊าคำ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ศาสตราจารย์, exKanjana Thumanu, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Preliminary antimicrobial casing incorporated with chitosan by vacuum impregnation", Italian Journal of Food Science and Technology, ปีที่ XXIV, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 93-96
Publish Year International Conference 2
2013 exปองขวัญ เก๊าคำ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of casing impregnation with chitosan", 13th ASEAN Food Conference: Meeting Future Food Demands: Security and Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exน.ส. ปองขวัญ เก๊าคำ, exน.ส. จุฑามาศ ทันตะละ, exผศ. ดร. พรัชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Correlation of Molecular Weight, Intensity of Amide and Antimicrobial Activity of Chitosan", International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย