การศึกษาโปรโมเตอร์และการจำแนกทรานสคริปชันแฟคเตอร์ของพืชภายใต้สภาวะเครียดเกลือ