การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเรวัติ สัมฤทธิ์เดชขจร, exนพวัชร วะสิโน, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย