ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษีจุดและพฤติกรรมการกินหอยเป็นอาหาร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลชนก วงศ์อิสรกุล, exเพ็ญจันทร์ ละอองมณี, exณฐินี ศุกระมงคล, "ประชาคมปูและการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทย", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย