ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และความหนาแน่นของเกลือแร่ในกระดูกของผู้หญิงที่อยู่ในภาวะอ้วน

Publish Year International Journal 1
2014 exนายเทพวัชระ รุจิราภา, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of Stress Distribution in the Tibia During Stance Phase Running Using the Finite Element Method", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 729-739
Publish Year National Journal 1
2017 exรชยา เก่งพฤทธิ์, exจินตนา ศิริวราศัย, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อระดับอะดิโพเนคตินของผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน", วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 40-52
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Biomechanic to bone health", The 28th International Sport Science Congress ในส่วนของ International Conference of Korean Society of Sports Biomechanics ณ Hanyang University ERICA Campus ประเทศเกาหลี วันที่ 25 - 26 สค 59, 26 สิงหาคม 2016, ANSAN สาธารณรัฐเกาหลี